Zorg professionals

De tekorten in de zorg lopen snel op. Dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit. Driessen Professionals en SCIOPENG bundelen daarom de krachten.

Zorgprofessionals zijn meer opgeleid en zorgorganisaties moeten mee bewegen met de vraag vanuit de markt. SCIOPENG en Driessen Professionals richten zich samen op professionalisering en flexibilisering in de zorg. Met traineeships, opleidingen en detachering hebben organisaties in de wijkverpleging, verpleeghuiszorg en ziekenhuiszorg altijd de beschikking over de beste zorgprofessionals.

Door nieuwe systematiek in de bekostiging van wijkverpleging is kwaliteit van zorg nog belangrijker. Voldoende bezetting en goed opgeleide zorgprofessionals zijn nodig voor de continuïteit van de zorg. SCIOPENG helpt u hierbij. Met rolontwikkelingsprogramma’s krijgt u de verpleegkundigen conform de nieuwe beroepsprofielen 2020. Met de inzet van tijdelijke teamcoaches en teammanagers ondersteunt SCIOPENG uw organisatie bij de transitie naar zelfsturing en de positionering van verpleegkundigen.

We leveren verpleegkundige in de wijk, wijkverpleegkundigen, teamcoaches en teammanagers voor de wijkverpleging.

Het kwaliteitskader voor verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Het kader vertaalt zich onder andere in voldoende ‘handen aan het bed’ en een richting voor leren en ontwikkelen in de zorg. De verzorgenden en verpleegkundigen van SCIOPENG werken volgens dit kwaliteitskader om goede en veilige zorg te garanderen. SCIOPENG zet teammanagers en teamcoaches in bij uw organisatie bij het implementeren van het nieuwe kwaliteitskader of bij IGJ-trajecten.

We leveren verpleegkundig verzorgende IG (niveau 3), Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV), MBO-verpleegkundige, Kwaliteitsverpleegkundige, Casemanager Dementie, Gespecialiseerd verpleegkundige, Psychiatrisch verpleegkundige, zorgbemiddelaar, teamcoaches, teammanagers, project- en interimmanagers voor de verpleeghuiszorg.

Door de aanhoudende wijzigingen in de financiering, structurering en uitvoering van de zorg, verandert ook de rol van de zorgverzekeraar continue. Verzekeraar concurreren om de gunst van de verzekerde. Verzekeraars gebruiken kennis van het zorgveld, klantgericht en efficiency om zorg aan te laten sluiten op de behoefte van de klant. Zorgprofessionals zijn hierbij onontbeerlijk.

We leveren verzekeraar zorgbemiddelaars, zorgadviseurs, huisbezoekers pgb en zorginkopers.

De decentralisatie van zorgfuncties uit het Rijksdomein naar gemeenten en andere uitvoeringsorganisaties heeft de rol van de overheid ingrijpend gewijzigd. De uitvoering van de Wmo en Jeugdwet vraagt van de zorgoverheden andere kennis en vaardigheden. SCIOPENG is actief is in het brede zorgveld en daardoor in staat deze kennis toe te passen in het overheidsdomein.

We leveren indicatiestellers WLZ en huisbezoekers om uw organisatie te ondersteunen.

Traineeships en opleidingen

Als er geen zorgprofessionals zijn, dan moet je investeren in nieuwe zorgprofessionals en hun ontwikkeling. SCIOPENG en Driessen Professionals doen dit met eigen traineeships en opleidingen. Door een gericht en praktisch opleidingstraject krijgt uw zorgorganisatie de beschikking over talent in de zorg.

De traineeships van SCIOPENG gebruiken we als recruitment- en ontwikkelconcept bij de vaste invulling van schaarse profielen op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van nieuwe en bestaande medewerkers. Zo ontstaat een duurzame oplossing voor uw flexibele schil op schaarse profielen.