Fysieke Domein professionals

Binnen het publieke domein neemt de vraag naar professionals die maatwerk leveren op het gebied van technische, beleidsmatige en juridische vraagstukken toe. Driessen Professionals werkt samen met Lybrae om flexibel en daadkrachtig te voldoen aan deze vraag.

Vakgebieden

Professionals binnen de vakgebieden bouwkunde, ruimtelijke ontwikkeling, civiele techniek, milieu en bestuursrecht zijn schaars. Binnen deze vakgebieden is er veel vraag naar consultants die opdrachtgevers ontzorgen door het vervullen van kennis en capaciteitsvraagstukken, het geven van advies of het verzorgen van opleidingen.

Lybrae

Met ruim 250 consultants bieden Lybrae en Driessen Professionals uitkomst. Met hoogstaande kennis en ervaring hebben gemeenten, provincies en waterschappen direct toegang tot de beste professionals op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Overheden spelen een belangrijke rol bij bouwprojecten in onze samenleving. Daarbij staat veiligheid en voldoen aan wet-en regelgeving voorop. Onze consultants ondersteunen gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, ministeries, omgevingsdiensten en waterschappen.

Specialismen
 • Beheer en onderhoud
 • Vergunningen, Handhaving en Toezicht (VTH)
 • Bouwfysica
 • Brandpreventie en brandveiligheid
 • Constructie
 • Asbest
 • Projectmanagement, projectleiding en procesmanagement
 • Directievoering en toezicht
 • WOZ, taxatie en BAG

De ruimte in Nederland is schaars. Er is onder meer ruimte nodig voor wegen, woningen, bedrijventerreinen, spoorlijnen en natuur. Consultants op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling houden rekening met bestemmingsplannen die gelden voor een bepaald gebied en zorgen ervoor dat de beschikbare ruimte optimaal wordt ingedeeld en ingericht.

Specialismen

 • Planologie
 • Stedenbouw
 • Plattelandsontwikkeling
 • Planeconomie
 • Beleid
 • Landschapsarchitectuur
 • Gebiedsontwikkeling Opstellen bestemmingsplannen en gebiedsvisies
 • Projectmanagement, projectleiding en procesmanagement

Civiele techniek is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van infrastructuur in de meest brede zin van het woord. Voorbeelden hiervan zijn leidingen, kabels, bruggen, (water)wegen, havens en vliegveld. Binnen het vakgebied civiele techniek wordt de bebouwde omgeving bedacht en ontworpen. Wij bieden consultants die zijn gespecialiseerd op het gebied van civiele techniek: zij sturen de benodigde processen aan en begeleiden het gehele traject. Zij vinden slimme oplossingen om onze leefomgeving te verbeteren.

Specialismen

 • Civiele techniek algemeen
 • Beleid
 • Werkvoorbereiding en ontwerp
 • Voorbereiding, beheer en onderhoud
 • Groenvoorziening en cultuurtechniek
 • Verkeerskunde
 • Constructief
 • Water en riolering
 • Projectmanagement, projectleiding en procesmanagement
 • Engineering

IPM -rollen

Projecten worden vaak uitgevoerd middels een integraal projectteam (IPM) waarin vijf rollen worden toegekend: projectmanagement, risicobeheersing, omgevingsmanagement, technisch management en contractmanagement. Onze consultants worden onder andere ingezet als:

 • Toetser
 • Technisch manager omgevingsmanager, adviseur
 • Omgevingsmanager
 • Contractmanager, adviseur contracten
 • Risicomanager, adviseur risicomanagement
 • Contractmanager civiele techniek
 • Adviseur omgevingsmanagement
 • Projectmanager / projectleider

Aandacht voor het milieu en de direct leefomgeving is een belangrijk speerpunt voor de overheid. Onze consultants worden ingezet op opdrachten met betrekking tot bodemonderzoeken (bijvoorbeeld VTA), energie, duurzaamheid en advisering op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op uitvoerend, beleidsmatig- en managementniveau. De milieuspecialist is daarbij op de hoogte van actuele wet- en regelgeving en draagt bij aan het stuk risico afbakening.

Specialismen

 • Vergunningsverlening, handhaving en casemanagement
 • Toezicht en handhaving
 • Beleid Juridische advisering
 • Natuur
 • Bodem
 • Afval
 • Water
 • Geluid en lucht
 • Milieumanagement / KAMV
 • Landbouw
 • Asbest
 • Veiligheid (extern)
 • Ecologie
 • Energie en duurzaamheid

Maak kennis met Lybrae

Bent u benieuwd naar hoe de specialisten bij Lybrae te werk gaan? Maak in onderstaand video kennis met Kim, senior adviseur bij Lybrae.